ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କେଉଁ ଯୋଡି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ??

ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କେଉଁ ଯୋଡି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ?

ବାବୁଶାନ ଏଲିନା ହେଉ ବା ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ହେଉ ସବୁ ଯୋଡି ନିଜ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେଜଗତରେ ନାମ କରିଛନ୍ତି, ଏହି କୁଇଜ଼କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କେଉଁ ଯୋଡି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ।


post a comment


Related Articles