ଆପଣ କେତେ % ହିରୋ ଏବଂ କେତେ % ଭିଲିଆନ?

ଆପଣ କେତେ % ହିରୋ ଏବଂ କେତେ % ଭିଲିଆନ??

ଆପଣ କେତେ % ହିରୋ ଏବଂ କେତେ % ଭିଲିଆନ?

କେତେ ମାତ୍ର ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଓ କେତେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି? ଏହି କୁଇଜ଼ କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ କେତେ % ହିରୋ ଏବଂ କେତେ % ଭିଲିଆନ


Related Articles


post a comment