ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି କେମିତି ଅଛି ??

ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି କେମିତି ଅଛି ?

ସବୁଦିନ ଆମର ସମାନ ହେଇନଥାଏ, କେବେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଉ ତା ଆଉ କେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁ. କେତେ ବେଳେ ମୁଁହରେ ହସ ଥାଏ ତା ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଡ଼ ଅଫ ଥାଏ. ଏହି କୁଇଜ଼ କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି କେମିତି ଅଛି


post a comment


Related Articles