ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କହିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ବେଳର କେଉଁ ଖେଳକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମିଶ କରନ୍ତି ??

ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କହିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ବେଳର କେଉଁ ଖେଳକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମିଶ କରନ୍ତି ?

ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କହିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ବେଳର କେଉଁ ଖେଳକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମିଶ କରନ୍ତି ?


post a comment


Related Articles