ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପରେ କେଉଁ ଜୀବର ଆଧିପତ୍ୟ ଅଛି??

ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପରେ କେଉଁ ଜୀବର ଆଧିପତ୍ୟ ଅଛି?

କେଉଁ ଜୀବର ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଏହି କୁଇଜ଼ କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପରେ କେଉଁ ଜୀବର ଆଧିପତ୍ୟ ଅଛି


post a comment


Related Articles