ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଦେଇଛନ୍ତି??

ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଦେଇଛନ୍ତି?

ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏହି କୁଇଜ଼ କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବାପାଇଁ କି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଦେଇଛନ୍ତି


post a comment


Related Articles