ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କେଉଁ ଯୋଡି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ??

ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କେଉଁ ଯୋଡି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ?

ବାବୁଶାନ ଏଲିନା ହେଉ ବା ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ହେଉ ସବୁ ଯୋଡି ନିଜ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେଜଗତରେ ନାମ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କେଉଁ ଯୋଡି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫେସବୂକ ଲଗିଂ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ


post a comment


Related Articles