ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭର (ସ୍ୱାଦ) ର ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି??

ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭର (ସ୍ୱାଦ) ର ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି?

ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଫ୍ଲେଭର ର ମଣିଷ ଭାବି କଥାବାର୍ତା କରନ୍ତି, ଏହି କୁଇଜ଼ କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭର (ସ୍ୱାଦ) ର ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି


post a comment


Related Articles