ଆପଣ ଆଉ କେତେଦିନଯାଏଁ ସିଙ୍ଗଲ ରହିବେ ??

ଆପଣ ଆଉ କେତେଦିନଯାଏଁ  ସିଙ୍ଗଲ ରହିବେ ?

ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଆପନଙ୍କର ଅକେଲା ପଣ ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବେ ଜାଣିବାପାଇଁ ଏହି କୁଇଜ କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ କେତେଦିନଯାଏଁ ସିଙ୍ଗଲ ରହିବେ ?


post a comment


Related Articles