ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି??

ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି?

ଆପଣ ପରିବାରରେ କେତେ ଆଦର ପାଆନ୍ତି, ଏହି କୁଇଜ଼ କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି


post a comment


Related Articles