ଯାତ୍ରାରେ କେଉଁ ଭିଲିଆନ ଙ୍କର ରୋଲ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ??

ଯାତ୍ରାରେ କେଉଁ ଭିଲିଆନ ଙ୍କର ରୋଲ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ?

ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି? ଏହି କୁଇଜ଼ କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଯାତ୍ରାରେ କେଉଁ ଭିଲିଆନ ଙ୍କର ରୋଲ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ


post a comment


Related Articles