ଆପଣ ଜୀବନକୁ କିପରି ବଞ୍ଚି ଆସିଛନ୍ତି??

ଆପଣ ଜୀବନକୁ କିପରି ବଞ୍ଚି ଆସିଛନ୍ତି?

ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? ଏହି କୁଇଜ଼ କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଜୀବନକୁ କିପରି ବଞ୍ଚି ଆସିଛନ୍ତି


post a comment


Related Articles