ପିଲାଦିନେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ କଣ ସବୁ ବଦମାସୀ କରୁଥିଲେ??

ପିଲାଦିନେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ କଣ ସବୁ ବଦମାସୀ କରୁଥିଲେ?

ପିଲାଦିନର ବଦମାସୀ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିଥାଏ, ଏହି କୁଇଜ଼କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ପିଲାଦିନେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ କଣ ସବୁ ବଦମାସୀ କରୁଥିଲେ


post a comment


Related Articles