କେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳିଯାଏ??

କେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳିଯାଏ?

ଆପଣଙ୍କ ର କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି କୁଇଜ କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ , 'କେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳିଯାଏ'


post a comment


Related Articles