ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବନ୍ତି??

ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବନ୍ତି?

ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ମତ ରଖନ୍ତି? ଏହି କୁଇଜ଼ କୁ ଖେଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବନ୍ତି


post a comment


Related Articles